top of page

PUBLICATIONS

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XYtzQVoAAAAJ&hl=en

Zhao W, Yang Y, Liu Y, Wu Y, Wang R, Cao S, Cai H, Xu Z, Fang J, Deng H, Liu Z. Biomimetic multilayer scaffolds with prolonged retention of stem cells-recruiting and angiogenic peptides for promoting bladder regeneration. Composites Part B: Engineering. 2024 Mar 21:111409.

. J Fang, S Li, DD Carlo, J Koh. Injectable drug-releasing microporous annealed particle scaffolds for treating myocardial infarction. 2023. US Patent 20230293438A1.

J Fang, J Sia, S Li. A chemical cocktail driving expansion of myogenic stem cells.2023. US Patent 20230285353A1.

. Jennifer Soto, Chase Linsley, Yang Song, Binru Chen, Jun Fang, Josephine Neyyan, Raul Davila, Brandon Lee, Benjamin Wu, Song Li*. Engineering Materials and Devices for the Prevention, Diagnosis, and Treatment of COVID-19 and Infectious Diseases. Nanomaterials. 2023, 13(17):2455.

Jun Fang*, Jennifer J. Li, Xintong Zhong, Yue Zhou, Randall J. Lee, Ke Cheng, Song Li*. Engineering Stem Cell Therapeutics for Cardiac Repair. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2022, 171: 56-68.

. Weiguang Zhao, Shiyi Cao, Haoxin Cai, Yang Wu, Qi Pan, Heng Lin, Jun Fang, Yinyan He, Hongbing Deng, and Zhihong Liu. Chitosan/silk fibroin biomimic scaffolds reinforced by cellulose acetate nanofibers for smooth muscle tissue engineering. Carbohydrate Polymers. 2022, 120056.

. LeeAnn K Li, Wen-Chin Huang, Yuan-Yu Hsueh, Ken Yamauchi, Natalie Olivares, Raul Davila, Jun Fang, Xili Ding, Weikang Zhao, Jennifer Soto, Mahdi Hasani, Bennett Novitch, Song Li. Intramuscular delivery of neural crest stem cell spheroids enhances neuromuscular regeneration after denervation injury. Stem Cell Research & Therapy. 2022, 13(1):1-14.​

 

. Jun Fang, Song Li. End-Point Immobilization of Heparin on Electrospun Polycarbonate-Urethane Vascular Graft. Book Chapter of Vascular Tissue Engineering. Methods in Molecular Biology. Humana, New York. 2022: 47-59.

. Deng W, Libano A, Xiao X, Fang J, Zhao X, Zhou Y, Chen G, Li S, Chen J. Computational investigation of ultrasound induced electricity generation via a triboelectric nanogenerator. Nano Energy. 2021 Oct 24:106656.

. Zhaowei Chen#, Hongjun Li#, Yijie Bian, Zejun Wang, Guojun Chen, Xudong Zhang, Yimin Miao, Di Wen, Jinqiang Wang, Gang Wan, Yi Zeng, Peter Abdou, Jun Fang, Song Li, Cheng-Jun Sun, and Zhen Gu*. Bioorthogonal catalytic patch. Nature Nanotechnology. 2021:1-9. 

. Jun Fang#, Junren Sia#, Jennifer Soto, Pingping Wang, LeeAnn K. Li, Yuan-Yu Hsueh, Raymond Sun, Kym Francis Faull, James G. Tidball, Song Li*. Skeletal muscle regeneration via the chemical induction and expansion of myogenic stem cells in situ or in vitro. Nature Biomedical Engineering. 2021, Mar 18:1-6.

 . Yeon Sik Choi#, Yuan-Yu Hsueh#, Jahyun Koo#, Quansan Yang#, Buwei Hu, Zhaoqian Xie, Raudel Avila, Geumbee Lee, Zheng Ning, Claire Liu, Yameng Xu, Young Joong Lee, Jun Fang, Yujun Deng, Song Li*, John A. Rogers*. Stretchable, Dynamic Covalent Polymers for Soft, Long-Lived Bioresorbable Electronic Stimulators Designed to Facilitate Neuromuscular Regeneration. Nature communications. 2020;11(1):1-14.

. Li Ren#, Xingwu Zhou#, Rohollah Nasiri#, Jun Fang, Xing Jiang, Canran Wang, Moyuan Qu, Haonan Ling, Yihang Chen, Yumeng Xue, Martin C. Hartel, Peyton Tebon, Shiming Zhang, Han‐Jun Kim, Xichen Yuan, Amir Shamloo, Mehmet Remzi Dokmeci, Song Li, Ali Khademhosseini, Samad Ahadian*, Wujin Sun*. Combined Effects of Electric Stimulation and Microgrooves in Cardiac Tissue-o-a-Chip for Drug Screening. Small Methods. 2020;4(10):2000438.

. Jun Fang#, Jaekyung Koh#, Qizhi Fang#, Huiliang Qiu, Maani M. Archang, Mohammad Mahdi Hasani-Sadrabadi, Hiromi Miwa, Xintong Zhong, Richard Sievers, Dong-Wei Gao, Dino Di Carlo*, Randall Lee*, Song Li*. Injectable Drug-releasing Microporous Annealed Particle Scaffolds for Treating Myocardial Infarction. Advanced Functional Materials. 2020; 30(43): 202004307. Cover Feature. 


. Jun Fang#, Yuan-Yu Hsueh, Jennifer Soto, Wujin Sun, Jinqiang Wang, Zhen Gu, Ali Khademhosseini, Song Li*. Engineering Biomaterials with Micro/Nano Technologies for Cell Reprogramming. ACS Nano. 2020;14(2): 1296-1318.


. Jeffrey J. D. Henry#, Lawrence Delrosario#, Jun Fang#, Sze Yue Wong, Qizhi Fang, Richard Sievers, Surya Kotha, Aijun Wang, Diana Farmer, Praneeth Janaswamy, Randall J. Lee, Song Li. Development of Injectable Amniotic Membrane Matrix for Post-Myocardial Infarction Tissue Repair. Advanced Healthcare Materials. 2019; 9(2):19005441. 

. Jinqiang Wang#, Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Anna R. Kahkoska, Zejun Wang, Jun Fang, Julian P. Whitelegge, Song Li, John B. Buse, Zhen Gu*. Glucose Transporter Inhibitor-conjugated Insulin Mitigates Hypoglycemia. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019; 116(22):10744-10748. 

 

. Zhimin Luo#,  Wujin Sun*, Jun Fang, KangJu Lee, Song Li, Zhen Gu, Mehmet R. Dokmeci, Ali Khademhosseini*. Biodegradable Gelatin Methacryloyl Microneedles for Transdermal Drug Delivery. Advanced Healthcare Materials. 2019;8(3):1801054.

. Jeffrey J D Henry#, Jian Yu, Aijun Wang, Randall Lee, Jun Fang, Song Li*. Engineering the Mechanical and Biological Properties of Nanofibrous Vascular Grafts for In Situ Vascular Tissue Engineering. Biofabrication. 2017;9(3):035007.

. Kui Yu#, Tonghe Zhu, Yu Wu, Xiangxiang Zhou, Xingxing Yang, Juan Wang, Jun Fang, Hany El-Hamshary, Salem S Al-Deyab, Xiumei Mo*. Incorporation of Amoxicillin-Loaded Organic Montmorillonite into Poly (ester-urethane) urea Nanofibers as a Functional Tissue Engineering Scaffold. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2017;151:314-323. 

. Liu Yuan#, Yu Wu, Jun Fang, Xiaojuan Wei, Qisheng Gu, Hany El-Hamshary, Salem S Al-Deyab, Yosry Morsi, Xiumei Mo*. Modified Alginate and Gelatin Cross-Linked Hydrogels for Soft Tissue Adhesive. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology. 2017;45(1):76-83. 

2012-2016 


. Jun Fang#, Song Li*. Advances in Vascular Tissue Engineering. Journal of Medical Biomechanics. 2016;31(4):333-339. Invited review. 

. Kui Yu#, Xiangxiang Zhou, Tonghe Zhu, Tong Wu, Juan Wang, Jun Fang, M. R. El-Aassar, Hany El-Hamshary, Mohamed El-Newehyde, Xiumei Mo*. Fabrication of Poly (ester-urethane)urea Elastomer/Gelatin Electrospun Nanofibrous Membranes for Potential Applications in Skin Tissue Engineering. RSC Advances. 2016;6(77):73636-44. 


. Jun Fang#, Jialing Zhang#, Jun Du, Yanjun Pan, Jing Shi, Yongxuan Peng, Weiming Chen, Liu Yuan, Sang-Ho Ye, William R. Wagner, Meng Yin*, Xiumei Mo*. Orthogonally Functionalizable Polyurethane with Subsequent Modification with Heparin and Endothelium-Inducing Peptide Aiming for Vascular Reconstruction. ACS Applied Materials & Interfaces. 2016;8 (23):14442-14452.


. Jun Fang#, Jing Wang, Tong Wu, An’lin Yin, Xiumei Mo*. Electrospun Macroporous Fibrous Scaffolds. Journal of Controlled Release. 2015; 213: E60-E61.


. Jun Fang#, Sang-Ho Ye, Jing Wang, Ting Zhao, Xiumei Mo*, Wagner R. Wagner*. Thiol-click Modification of Cyclic Disulfide Containing Biodegradable Polyurethane Urea Elastomers. Biomacromolecules. 2015;16(5):1622-33.

. Chen Huang#, Yuanming Ouyang, Haitao Niu, Nanfei He, Qinfei Ke, Xiangyu Jin, Dawei Li, Jun Fang, Wanjun Liu, Cunyi Fan, Tong Lin*. Nerve Guidance Conduits from Aligned Nanofibers: Improvement of Nerve Regeneration through Longitudinal Nanogrooves On A Fiber Surface. ACS Applied Materials & Interfaces. 2015;7(13):7189-7196. 


. Jun Fang#, Sang-Ho Ye, Venkat Shankarraman, Yixian Huang, Xiumei Mo, and William R. Wagner*. Biodegradable Poly(ester urethane)urea Elastomers with Variable Amino Content for Subsequent Functionalization with Phosphorylcholine. Acta Biomaterialia. 2014;10:4639-4649. 

. Jianguang Zhang#, Kexin Qiu, Binbin Sun, Jun Fang, Kuihua Zhang, Hany Ei-Hamshary, Salem S Al-Deyab, Xiumei Mo*. The Aligned Core-Sheath Nanofibers with Electrical Conductivity for Neural Tissue Engineering. Journal of Materials Chemistry B. 2014;2(45):7945-54.  


. Jun Fang#, An’lin Yin, Chunchen Wu, Dawei Li, Tong Wu, Xiumei Mo*. Synthesis and Characterization of Biodegradable poly(ester-urethane)urea for Nerve Tissue Engineering. Journal of Controlled Release. 2013;172:E130.


. Wei Liu#, Yan Su, Jun Fang, Chunchen Wu, Xiumei Mo*. Effect of Topological Structure of Electrospun Substrates on Cell Proliferation and Morphology. Journal of Controlled Release. 2013;172:E141.


. Anlin Yin#, Kuihua Zhang, Michael J McClure, Chen Huang, Jinglei Wu, Jun Fang, Xiumei Mo*, Gary L Bowlin*, Salem S Al-Deyab, Mohamed El-Newehy. Electrospinning Collagen/Chitosan/Poly(L-lactic acid-co-epsilon-caprolactone) to form a Vascular Graft: Mechanical and Biological Characterization. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2013;101(5):1292-301.


. Xiaohua Geng#, Xiumei Mo*, Linpeng Fan, Anlin Yin, Jun Fang. Hierarchically Designed Injectable Hydrogel from Oxidized Dextran, Amino Gelatin and 4-Arm Poly(ethylene glycol)-Acrylate for Tissue Engineering Application. Journal of Materials Chemistry. 2012;22:25130-9. 

bottom of page